Câu đối cổng tam quan chùa

Câu đối cổng tam quan chùa

Câu đối cổng tam quan chùa là những câu đối sử dụng trong chốn chùa chiền và rất phong phú. Những ngôi chùa, hay bảo tháp nào cũng vậy, câu đối đóng góp một phần không nhỏ trong hệ thống kiến trúc chung. Câu đối vừa thể hiện phong thái của thiền môn, vừa hàm chứa triết lý sâu xa của đạo Phật.

Câu đối cổng tam quan chùa
Câu đối cổng tam quan chùa

Dưới đây là tuyển tập 30 câu đối cổng tam quan chùa thường sử dụng trong cửa thiền.

1. 海到无边天是岸

山登绝顶雪为峰

Hải đáo vô biên thiên thị ngạn

Sơn đăng tuyệt đỉnh tuyết vi phong

(Biển đến không bờ trời thành bến

Núi lên tận đỉnh tuyết thành nóc)

2. 龙藏钵虎参禅野性都从空里化

鹿含花猿献果天机总向偈中生

Long tàng bát hổ tham thiền dã tính đô tòng không lý hóa

Lộc hàm hoa viên hiến quả thiên ky tổng hướng kệ trung sinh

(Rồng ẩn bát, hổ tham thiền, dã tính đều từ không mà hóa

Nai ngậm hoa, vượn dâng quả, thiên cơ sinh tự kệ nhà thiền)

3. 白水秋风此是峨眉胜景

弥勒楼阁俨如兜率道场

Bạch thủy thu phong thử thị nga my thắng cảnh

Di lặc lâu các nghiễm như đâu suất đạo trường

(Nước trắng, gió thu đây là Nga My thắng cảnh

Lầu gác Di Lặc, nghiễm nhiên chẳng khác Đâu Suất )

4. 真知出实践

妙理贵躬行

Chân tri xuất thực tiễn

Diệu lý quý cung hành

(Hiểu biết chân thật từ thực tế

Lẽ nhiệm mầu quý tại thực hành)

5. 莫认化城为宝所

更翻贝叶证菩提

Mạc nhận hóa thành vi bảo sở

Canh phiên bối diệp chứng Bồ Đề

(Chớ nhận hóa thành là bảo sở

Học thêm kinh điển chứng Bồ Đề)

6. 天空朱霞云中白鹤
山间明月江上清风
Thiên không châu hà vân trung bạch hạc

Sơn gian minh nguyệt giang thượng thanh phong

(Trời rộng ráng hồng trong mây hạc trắng

Núi sâu trăng sáng, gió mát sông trong)

7. 山现莲花峰自然自在

云藏舍利塔如见如来

Sơn hiện liên hoa phong tự nhiên tự tại

Vân tàng xá lợi tháp như kiến như lai

(Núi hiện đỉnh hoa sen tự nhiên tự tại

Mây che tháp Xá Lợi như thấy Như Lai.)

8. 灵山我数阿罗汉
佛海人参大肚僧
Linh sơn ngã sổ A la hán

Phật hải nhân tham Đại đỗ tăng

(Linh sơn ta đếm A la hán

Biển Phật người thành đại đỗ tăng.)

9. 弥勒真弥勒分身千百亿

时时示时人时人自不识

Di lặc chân di lặc phân thân thiên bách ức

Thời thời thị thời nhân thời nhân tự bất thức

(Lặc thật Di Lặc phân thân thành ức vạn

Thường thường tỏ người thường, người thường chẳng hay.)

10. 乾坤容我静
名利任人忙

Càn khôn dung ngã tĩnh

Danh lợi nhậm nhân mang

(Đất trời cho ta lặng

Danh lợi mặc người say.)

11. 无住荫慈云葱岭祇竹明法果

真常扬慧日鹫峰鹿苑在当前

Vô trú âm từ vân thông lĩnh kì trúc minh pháp quả

Chân thường dương tuệ nhật thứu phong lộc uyển tại đương tiền

(Vô trụ bủa mây từ, núi xanh trúc lạ rõ thêm pháp quả

Chân thường nêu trời tuệ, đỉnh Thứu, vườn Nai tại nhãn tiền.)

1. 潮汐撼危崖澎渤涛声即是观音示现

海天开净土庄严世界居然正法如来

Triều tịch hám nguy nhai bành bột đào thanh tức thị quan âm thị hiện

Hải thiên khai tịnh thổ trang nghiêm thế giới cư nhiên chính pháp như lai

(Thuỷ triều lay vách đá, tiếng sóng dạt dào tức là quan âm thị hiện

Biển trời thành tịnh độ, trang nghiêm thế giới khác nào chính pháp như lai.)

13. 西方贝叶演真经总不出戒定慧三条法律

南海莲华生妙相也自消闻思修一味圆通

Tây phương bối diệp diễn chân kinh tổng bất xuất giới định tuệ tam điều pháp luật

Nam hải liên hoa sinh diệu tương dã tự tiêu văn tư tu nhất vị viên thông

(Diễn giải chân kinh lá bối tây phương luôn chẳng vượt ngoài giới đinh tuệ tam vô lậu học

Tướng tốt từ hoa sen nam hải nẩy thành cũng tự tiêu văn tư tu một mạch viên thông.)

14. 一日两度潮可听其自来自去

千山万重石莫笑他无觉无知

Nhất nhật lưỡng độ triều khả thính kỳ tự lai tự khứ

Thiên sơn vạn trùng thạch mạc tiếu tha vô giác vô tri

(Một ngày hai lần thủy triều lên xuống, nghe được nó tự đến tự đi

Nghìn núi muôn trùng đá, chớ cười nó vô giác vô tri.)

15. 三业相应往生有份

六根都摄见佛无难

Tam nghiệp tương ưng vãng sinh hữu phần

Lục căn đô nhiếp kiến Phật vô nan

(Ba nghiệp tương ưng vãng sinh có phận

Sáu căn đều giữ, thấy Phật khó đâu.)

16. 鱼鼓响时打点钵孟问天谁识饭是米做

象龙集处咀嚼菜根有味方知舌在口中

Ngư cổ hưởng thời đả điểm bát mạnh vấn thiên thủy thức phạn thị mễ tố

Tượng long tập xứ thư tước thái căn hữu vị phương tri thiệt tại khẩu trung

(Chuông mõ khua lên gõ bát hỏi trời cao, ai hay cơm từ gạo chín

Nơi rồng voi hội tụ, nghiền ngẫm cọng rau có vị mới hay lưỡi ở trong mồm.)

17. 此处既非名山毕竟什么世界

其中如无活佛何用这样庄严

Thử xứ ký phi danh sơn tất cánh thập ma thế giới

Kỳ trung như vô hoạt Phật hà dụng giá dạng trang nghiêm

(Chốn này vốn chẳng phải danh sơn, rốt cục là thế giới nào vậy

Trong kia nếu không có Phật sống, việc gì phải trang trọng thế kia.)

18. 过此门不许你七颠八倒
到这里哪管他五眼六通

Quá thử môn bất hứa nhĩ thất điên bát đảo

Đáo giá lý ná quản tha ngũ nhãn lục thông

(Qua cửa này đây, anh chẳng thể thất điên bát đảo

Đến trong chốn đó, chẳng sợ nó có ngũ nhãn lục thông.)

19. 大叩大鸣小叩小鸣普觉梦中之梦

一声一佛千声千佛遥闻天外之天

Đại khấu đại minh tiểu khấu tiểu minh phổ giác mộng trung chi mộng

Nhất thanh nhất Phật thiên thanh thiên Phật diêu văn thiên ngoại chi thiên

(Đánh lớn kêu vang, đánh khẽ không rền thức tỉnh khắp người mộng trong mộng

Một lời một phật, nghìn lời nghìn Phật nghe thông trời ở ngoài trời.)

20. 手上只一金元你也求他也求未知给谁是好
心中无半点事朝来拜夕来拜究竟为何理由

Thủ thượng chỉ nhất kim nguyên nhĩ dã cầu tha dã cầu vị tri cấp thùy thị hảo

Tâm trung vô bán điểm sự triêu lai bái tịch lai bái cứu cánh vi hà lý do

(Trên tay chỉ một mẫu vàng, nó cũng cầu, anh cũng câu, chẳng hay cho ai mới phải

Trong lòng chẳng bận chút phiền, sớm đến lạy chiều đến lạy, đâu biết rốt cục vì lí do gì.)

21. 鹫岭拈来有何消息露在一枝引得破颜迦叶笑

鸡山胜处岂非形势埒于三尺要将唤醒世人迷

Thứu lĩnh niêm lai hữu hà tiêu tức lộ tại nhất chi dẫn đắc phá nhan Ca Diệp tiếu

Kê sơn thắng xứ khởi phi hình thế liệt vu tam xích yếu tương hoán tỉnh thế nhân mê

(Có tin gì từ đỉnh núi Thứu, sương điểm trên cành cũng khiến ca diếp mỉm cười

Thắng cảnh Kê sơn há không hình thế, cao ngang ba thước, rồi đây gọi tỉnh thế gian mê.)

22. 存心能正大光明即不来许个愿磕个头这神自然保护

做事如奸滑阴险也还想消些灾降些福恐尔亦太糊涂

Tồn tâm năng chính đại quang minh tức bất lai hứa cá nguyện hạp /khái /khải cá đầu giá thần tự nhiên bảo hộ

Tố sự như gian hoạt âm hiểm dã hoàn tưởng tiêu ta tai giáng /hàng ta phúc khủng nhĩ diệc thái hồ /hỗ đồ

(Biết giữ lòng chính đại quang minh dù không đến phát nguyện cúi đầu nhưng thần kia tự nhiên che chở

Làm việc cứ gian manh âm hiểm lại muốn tiêu tai giáng phúc e rằng làm thế quá hồ đồ.)

23. 要虚体面费尽心机何如此地清闲看滚滚潮流把古今来治乱兴亡都付与大江东去

登最上头放开眼界且向苍天呼吁问泱泱祖国积千百载庄严灿烂岂竟随皎日西沉

Yếu hư thể diện phí tận tâm cơ hà như thử địa thanh nhàn khan cổn cổn triều lưu bả cổ kim lai trị loạn hưng vong đô phó dữ đại giang đông khứ

Đăng tối thượng đầu phóng khai nhãn giới thả hướng thương thiên hô hu vấn ương ương tổ quốc tích thiên bách tải trang nghiêm xán lạn khởi cánh tùy hạo nhật tây trầm

(Cần thể diện hảo huyền mà uổng phí tâm cơ sao bằng chốn đó thanh nhàn xem cuồn cuộn trào lưu, lấy cổ kim trị loạn hưng vong phó mặc cho đại giang xuôi bể

Lên đỉnh tối thượng mở rộng tầm mắt, hướng tới trời xanh mà thở, hỏi mênh mông tổ quốc, chứa nghìn vạn năm trang nghiêm xán lạn há cùng trăng bạc lặng về tây.)

24. 哼一声诸鬼卒心惊胆战难躲天王宝殿

哈两下众神仙笑逐颜开环瞻佛祖金容

Hanh nhất thanh chư quỷ tốt tâm kinh đảm chiến nan đóa thiên vương bảo điện

Cáp lưỡng hạ chúng thần tiên tiếu trục nhan khai hoàn chiêm Phật tổ kim dung

(Ho một tiếng lính quỷ hồn xiêu phách tán, khó tránh thiên vương bảo điện

Ngáp hai hơi chúng thần tiền hớn hở vui cười, ngắm quanh Phật tổ kim dung.)

25. 莫看我庙破神悲不烧香试试

休仗你官大势强作恶事瞧瞧

Mạc khan ngã miếu phá thần bi bất thiêu hương thí thí

Hưu trượng nhĩ quan đại thế cường tác ác sự tiêu

(Chớ xem miếu ta đổ nát thần sầu cứ không đốt hương xem thử

Đừng cậy quan to thế lớn, thử làm chuyện ác mà coi.)

26. 亘古迄今谁打破名缰利锁

修行念佛终能脱俗子凡夫

Cắng cổ ngật kim thùy đả phá danh cương lợi tỏa

Tu hành niệm Phật chung năng thoát tục tử phàm phu

(Tối cổ đến nay mấy ai phá được dây cương bằng danh khóa cùm bằng lợi

Tu hành niệm Phật cuối cùng sẽ thoát được tục tử phàm phu.)

27. 极乐世界眼前就是须大家领会

菩萨道场心里本有要自己圆通

Cực lạc thế giới nhãn tiền tựu thị tu đại gia lĩnh hội

Bồ tát đạo trường tâm lý bản hữu yếu tự kỷ viên thông

(Thế giới cực lạc ngay trước mắt mong mọi người lĩnh hội

Tâm đạo tràng bồ tát vốn sẵn nên hãy tự viên thông.)

28. 深妙圆融笑纳天下事

慈悲大度乐助世间人

Thâm diệu viên dung tiếu nạp thiên hạ sự

Từ bi đại độ lạc trợ thế gian nhân

(Sâu thẳm nhiệm mầu cười dung chuyện thiên hạ

Từ bi độ lượng vui giúp người thế gian.)

29. 人类本一群骷髅只缘骷髅玩骷髅玩出君臣父子典章文物

世界乃众生色相太息色相吃色相吃成征诛杀伐因果轮回

Nhân loại bản nhất quần khô lâu chỉ duyên khô lâu ngoạn khô lâu ngoạn xuất quân thần phụ tử điển chương văn vật

Thế giới nãi chúng sinh sắc tương thái tức sắc tương ngật sắc tương ngật thành chinh tru sát phạt nhân quả luân hồi

(Nhân loại vốn là bãi xương khô, chỉ vì xương khô chơi với xương khô làm nên phụ tử quân thần nhạc khúc điển chương văn vật

Thế gian chính là chúng sinh sắc tướng, chính vì sắc tướng ăn sắc tướng làm nên giết chóc chinh phạt nhân quả luân hồi.)

30. 惟大英雄能觉悟

为诸菩萨振纲常

Duy đại anh hùng năng giác ngộ

Vi chư bồ tát chấn cương thường

(Bậc đại anh hùng mới giác ngộ

Vì các bồ tát lập cương thường.)

Mẫu cổng tam quan chùa bằng đá đẹp
Mẫu cổng tam quan chùa bằng đá đẹp
Mẫu cổng tam quan đá
Mẫu cổng tam quan đá

95 câu đối sử dụng chung ở chùa và các câu đối hoành phi hay dùng

1.Đức đại yên dân thiên cổ thịnh (Đức lớn giúp dân lưu muôn thuở)
Công cao hộ quốc vạn niên trường (Công cao giữ nước rạng ngàn thu)

2. Bên hồ dựng chùa thiền, diễn dạy chơn thừa, một tánh viên minh về gốc cội
Đầu núi khai hội pháp, nghe truyền chánh pháp, toàn tâm hỷ tín ngộ căn xưa

3. Mở rộng cửa phương tiện, khéo xiển tần già dựng xây pháp tràng khắp chốn
Huân ướp đức trang nghiêm, bồi đắp đạo cả, tỏ gốc đức hạnh ở nơi nơi

4. Người nương pháp, pháp nương người, động tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ
Phật tức tâm, tâm tức Phật, xưa nay chẳng khác hợp chơn tông

5. Sau biển rộng, trước sông xanh, trăng nước chập chờn cơn sóng vỗ
Sáng kinh vàng, chiều kệ ngọc, trống chuông vang vọng tiếng xa gần

6. Thả bè báu, dong thuyền từ, vớt khách lợi danh trên biển ái
Diễn kinh vàng, tuyên kệ diệu, gọi người mơ mộng giữa sông mê

7. Chùa Phật trang nghiêm, ảnh nhật linh linh như cảnh sắc
Đài sen vắng lặng, vần mây hiển hiện tường quang

8. Trăm ngàn ức kim thân, Chánh pháp tuyên dương, nhiếp hóa chúng sanh về nẻo giác
Ba mươi hai bảo tướng, ánh từ chiếu khắp, dìu dắt muôn loài thoát đường mê

9. Gặp cảnh thâm u cỏ nội hoa đồng quên năm tháng
Ở non khoán hoạt, chuông chiều mõ sớm rõ sắc không

10. Bỏ hết Tham , Sân, Si, chính tại đây là Tịnh độ
Tu tròn Giới, Định, Tuệ, ngay phàm tâm là thánh tâm

11. Gặp cảnh u thâm, mõ sớm chuông chiều tiêu lũy kiếp
Ở nơi khoáng đạt, hoa đồng cỏ nội ngộ ba sinh

12. Phật chẳng lìa tâm, động tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ
Chí nơi đạo cả, đến đi vô ngại ngộ cơ thiền

13. Tâm trí tuệ mở bày, vạn kiếp hôn mê liền dứt sạch
Niệm từ bi dấy khởi, nhiều đời nghiệp chướng tự tiêu vong

14. Đất báu trang nghiêm, sắc hương không khác
Cửa Phật quảng đại, ra vào tùy duyên

15. Tham thiền phải lọt qua cửa Tổ, văn tự đâu cần, khi niêm hoa mĩm miệng
Ngộ đạo cần dứt tuyệt đường tâm, ngữ ngôn nào kể, lúc tay khẩy ba lần

16. Rộng thi nguyện lớn, chất ngọc giáng cung vua, chín rồng phun nước tắm
Nhằm độ quần sanh, thân vàng tu núi tuyết, trăm chim ngậm hoa chầu

17. Muôn pháp nhất như, là tục là chân, qui đường giác
Đức tròn pháp giới, bàn không bàn có chuyển tâm mê

18. Cửa trai thiền nương tựa chửa bao lâu, dịp dàng như sư dạy, kinh kệ sư rèn, hương thắp đèn khêu khấn nguyện những mong sư mạnh khỏe
Đường xa tịnh độ xa khơi nên phút chốc, chuông trống vãi khua, chùa chiền vãi quét, hoa dâng quả cúng, sớm khuya nỡ để vãi chơ vơ

19. 海到无边天是岸

山登绝顶雪为峰

Hải đáo vô biên thiên thị ngạn

Sơn đăng tuyệt đỉnh tuyết vi phong

(Biển đến không bờ trời thành bến

Núi lên tận đỉnh tuyết thành nóc)

20. 龙藏钵虎参禅野性都从空里化

鹿含花猿献果天机总向偈中生

Long tàng bát hổ tham thiền dã tính đô tòng không lý hóa

Lộc hàm hoa viên hiến quả thiên ky tổng hướng kệ trung sinh

(Rồng ẩn bát, hổ tham thiền, dã tính đều từ không mà hóa

Nai ngậm hoa, vượn dâng quả, thiên cơ sinh tự kệ nhà thiền)

21. 白水秋风此是峨眉胜景

弥勒楼阁俨如兜率道场

Bạch thuỷ thu phong thử thị nga my thắng cảnh

Di lặc lâu các nghiễm như đâu suất đạo trường

(Nước trắng, gió thu đây là Nga My thắng cảnh

Lầu gác Di Lặc, nghiễm nhiên chẳng khác Đâu Suất )

22. 真知出实践

妙理贵躬行

Chân tri xuất thực tiễn

Diệu lý quý cung hành

(Hiểu biết chân thật từ thực tế

Lẽ nhiệm mầu quý tại thực hành)

23. 天空朱霞云中白鹤

山间明月江上清风

Thiên không châu hà vân trung bạch hạc

Sơn gian minh nguyệt giang thượng thanh phong

(Trời rộng ráng hồng trong mây hạc trắng

Núi sâu trăng sáng, gió mát sông trong)

24. 山现莲花峰自然自在

云藏舍利塔如见如来

Sơn hiện liên hoa phong tự nhiên tự tại

Vân tàng xá lợi tháp như kiến như lai

(Núi hiện đỉnh hoa sen tự nhiên tự tại

Mây che tháp Xá Lợi như thấy Như Lai)

25. 灵山我数阿罗汉

佛海人参大肚僧

Linh sơn ngã sổ A la hán

Phật hải nhân tham Đại đỗ tăng

(Linh sơn ta đếm A la hán

Biển Phật người thành đại đỗ tăng.)

26. 弥勒真弥勒分身千百亿

时时示时人时人自不识

Di lặc chân di lặc phân thân thiên bách ức

Thời thời thị thời nhân thời nhân tự bất thức

(Di Lặc thật Di Lặc phân thân thành ức vạn

Thường thường tỏ người thường, người thường chẳng hay.)

27. 乾坤容我静

名利任人忙

Càn khôn dung ngã tĩnh
Danh lợi nhậm nhân mang

(Đất trời cho ta lặng

Danh lợi mặc người say.)

28. 无住荫慈云葱岭祇竹明法果

真常扬慧日鹫峰鹿苑在当前

Vô trú âm từ vân thông lĩnh kì trúc minh pháp quả

Chân thường dương tuệ nhật thứu phong lộc uyển tại đương tiền

(Vô trụ bủa mây từ, núi xanh trúc lạ rõ thêm pháp quả

Chân thường nêu trời tuệ, đỉnh Thứu, vườn Nai tại nhãn tiền.)

29. 潮汐撼危崖澎渤涛声即是观音示现

海天开净土庄严世界居然正法如来

Triều tịch hám nguy nhai bành bột đào thanh tức thị quan âm thị hiện

Hải thiên khai tịnh thổ trang nghiêm thế giới cư nhiên chính pháp như lai

(Thuỷ triều lay vách đá, tiếng sóng dạt dào tức là quan âm thị hiện

Biển trời thành tịnh độ, trang nghiêm thế giới khác nào chính pháp như lai.)

30. 西方贝叶演真经总不出戒定慧三条法律

南海莲华生妙相也自消闻思修一味圆通

Tây phương bối diệp diễn chân kinh tổng bất xuất giới định tuệ tam điều pháp luật

Nam hải liên hoa sinh diệu tương dã tự tiêu văn tư tu nhất vị viên thông

(Diễn giải chân kinh lá bối tây phương luôn chẳng vượt ngoài giới đinh tuệ tam vô lậu học

Tướng tốt từ hoa sen nam hải nẩy thành cũng tự tiêu văn tư tu một mạch viên thông.)

31. 一日两度潮可听其自来自去

千山万重石莫笑他无觉无知

Nhất nhật lưỡng độ triều khả thính kỳ tự lai tự khứ

Thiên sơn vạn trùng thạch mạc tiếu tha vô giác vô tri

(Một ngày hai lần thuỷ triều lên xuống, nghe được nó tự đến tự đi

Nghìn núi muôn trùng đá, chớ cười nó vô giác vô tri.)

32. 三业相应往生有份

六根都摄见佛无难

Tam nghiệp tương ưng vãng sinh hữu phần

Lục căn đô nhiếp kiến Phật vô nan

(Ba nghiệp tương ưng vãng sinh có phận

Sáu căn đều giữ, thấy Phật khó đâu.)

33. 鱼鼓响时打点钵孟问天谁识饭是米做

象龙集处咀嚼菜根有味方知舌在口中

Ngư cổ hưởng thời đả điểm bát mạnh vấn thiên thuỳ thức phạn thị mễ tố

Tượng long tập xứ thư tước thái căn hữu vị phương tri thiệt tại khẩu trung

(Chuông mõ khua lên gõ bát hỏi trời cao, ai hay cơm từ gạo chín

Nơi rồng voi hội tụ, nghiền ngẫm cọng rau có vị mới hay lưỡi ở trong mồm.)

34. 此处既非名山毕竟什么世界

其中如无活佛何用这样庄严

Thử xứ ký phi danh sơn tất cánh thập ma thế giới
Kỳ trung như vô hoạt Phật hà dụng giá dạng trang nghiêm

(Chốn này vốn chẳng phải danh sơn, rốt cục là thế giới nào vậy
Trong kia nếu không có Phật sống, việc gì phải trang trọng thế kia.)

35. 过此门不许你七颠八倒

到这里哪管他五眼六通

Quá thử môn bất hứa nhĩ thất điên bát đảo
Đáo giá lý ná quản tha ngũ nhãn lục thông

(Qua cửa này đây, anh chẳng thể thất điên bát đảo
Đến trong chốn đó, chẳng sợ nó có ngũ nhãn lục thông.)

36. 大叩大鸣小叩小鸣普觉梦中之梦

一声一佛千声千佛遥闻天外之天

Đại khấu đại minh tiểu khấu tiểu minh phổ giác mộng trung chi mộng

Nhất thanh nhất Phật thiên thanh thiên Phật diêu văn thiên ngoại chi thiên

(Đánh lớn kêu vang, đánh khẽ không rền thức tỉnh khắp người mộng trong mộng

Một lời một phật, nghìn lời nghìn Phật nghe thông trời ở ngoài trời.)

37. 手上只一金元你也求他也求未知给谁是好

心中无半点事朝来拜夕来拜究竟为何理由

Thủ thượng chỉ nhất kim nguyên nhĩ dã cầu tha dã cầu vị tri cấp thuỳ thị hảo

Tâm trung vô bán điểm sự triêu lai bái tịch lai bái cứu cánh vi hà lý do

(Trên tay chỉ một mẫu vàng, nó cũng cầu, anh cũng câu, chẳng hay cho ai mới phải

Trong lòng chẳng bận chút phiền, sớm đến lạy chiều đến lạy, đâu biết rốt cục vì lí do gì.)

38. 鹫岭拈来有何消息露在一枝引得破颜迦叶笑

鸡山胜处岂非形势埒于三尺要将唤醒世人迷

Thứu lĩnh niêm lai hữu hà tiêu tức lộ tại nhất chi dẫn đắc phá nhan Ca Diệp tiếu

Kê sơn thắng xứ khởi phi hình thế liệt vu tam xích yếu tương hoán tỉnh thế nhân mê

(Có tin gì từ đỉnh núi Thứu, sương điểm trên cành cũng khiến ca diếp mỉm cười

Thắng cảnh Kê sơn há không hình thế, cao ngang ba thước, rồi đây gọi tỉnh thế gian mê.)

39. 存心能正大光明即不来许个愿磕个头这神自然保护

做事如奸滑阴险也还想消些灾降些福恐尔亦太糊涂

Tồn tâm năng chính đại quang minh tức bất lai hứa cá nguyện hạp /khái /khải cá đầu giá thần tự nhiên bảo hộ

Tố sự như gian hoạt âm hiểm dã hoàn tưởng tiêu ta tai giáng /hàng ta phúc khủng nhĩ diệc thái hồ /hỗ đồ

(Biết giữ lòng chính đại quang minh dù không đến phát nguyện cúi đầu nhưng thần kia tự nhiên che chở

Làm việc cứ gian manh âm hiểm lại muốn tiêu tai giáng phúc e rằng làm thế quá hồ đồ.)

40. 要虚体面费尽心机何如此地清闲看滚滚潮流把古今来治乱兴亡都付与大江东去

登最上头放开眼界且向苍天呼吁问泱泱祖国积千百载庄严灿烂岂竟随皎日西沉

Yếu hư thể diện phí tận tâm cơ hà như thử địa thanh nhàn khan cổn cổn triều lưu bả cổ kim lai trị loạn hưng vong đô phó dữ đại giang đông khứ

Đăng tối thượng đầu phóng khai nhãn giới thả hướng thương thiên hô hu vấn ương ương tổ quốc tích thiên bách tải trang nghiêm xán lạn khởi cánh tùy hạo nhật tây trầm

(Cần thể diện hảo huyền mà uổng phí tâm cơ sao bằng chốn đó thanh nhàn xem cuồn cuộn trào lưu, lấy cổ kim trị loạn hưng vong phó mặc cho đại giang xuôi bể

Lên đỉnh tối thượng mở rộng tầm mắt, hướng tới trời xanh mà thở, hỏi mênh mông tổ quốc, chứa nghìn vạn năm trang nghiêm xán lạn há cùng trăng bạc lặng về tây.)

50. 哼一声诸鬼卒心惊胆战难躲天王宝殿

哈两下众神仙笑逐颜开环瞻佛祖金容

Hanh nhất thanh chư quỷ tốt tâm kinh đảm chiến nan đoá thiên vương bảo điện

Cáp lưỡng hạ chúng thần tiên tiếu trục nhan khai hoàn chiêm Phật tổ kim dung

(Ho một tiếng lính quỷ hồn xiêu phách tán, khó tránh thiên vương bảo điện

Ngáp hai hơi chúng thần tiền hớn hở vui cười, ngắm quanh Phật tổ kim dung.)

60. 莫看我庙破神悲不烧香试试

休仗你官大势强作恶事瞧瞧

Mạc khan ngã miếu phá thần bi bất thiêu hương thí thí

Hưu trượng nhĩ quan đại thế cường tác ác sự tiêu

(Chớ xem miếu ta đổ nát thần sầu cứ không đốt hương xem thử

Đừng cậy quan to thế lớn, thử làm chuyện ác mà coi.)

70. 亘古迄今谁打破名缰利锁

修行念佛终能脱俗子凡夫

Cắng cổ ngật kim thuỳ đả phá danh cương lợi toả

Tu hành niệm Phật chung năng thoát tục tử phàm phu

(Tối cổ đến nay mấy ai phá được dây cương bằng danh khoá cùm bằng lợi

Tu hành niệm Phật cuối cùng sẽ thoát được tục tử phàm phu.)

80. 极乐世界眼前就是须大家领会

菩萨道场心里本有要自己圆通

Cực lạc thế giới nhãn tiền tựu thị tu đại gia lĩnh hội

Bồ tát đạo trường tâm lý bản hữu yếu tự kỷ viên thông

(Thế giới cực lạc ngay trước mắt mong mọi người lĩnh hội

Tâm đạo tràng bồ tát vốn sẵn nên hãy tự viên thông.)

90. 深妙圆融笑纳天下事

慈悲大度乐助世间人

Thâm diệu viên dung tiếu nạp thiên hạ sự

Từ bi đại độ lạc trợ thế gian nhân

(Sâu thẳm nhiệm mầu cười dung chuyện thiên hạ

Từ bi độ lượng vui giúp người thế gian.)

91. 人类本一群骷髅只缘骷髅玩骷髅玩出君臣父子典章文物

世界乃众生色相太息色相吃色相吃成征诛杀伐因果轮回

Nhân loại bản nhất quần khô lâu chỉ duyên khô lâu ngoạn khô lâu ngoạn xuất quân thần phụ tửđiển chương văn vậtThế giới nãi chúng sinh sắc tương thái tức sắc tương ngật sắc tương ngật thành chinh tru sát phạt nhân quả luân hồi

(Nhân loại vốn là bãi xương khô, chỉ vì xương khô chơi với xương khô làm nên phụ tử quân thần nhạc khúc điển chương văn vật

Thế gian chính là chúng sinh sắc tướng, chính vì sắc tướng ăn sắc tướng làm nên giết chóc chinh phạt nhân quả luân hồi.)

92. 惟大英雄能觉悟

为诸菩萨振纲常

Duy đại anh hùng năng giác ngộ

Vi chư bồ tát chấn cương thường

(Bậc đại anh hùng mới giác ngộ

Vì các bồ tát lập cương thường.)

93. 法 雨 洒 空 庭 ,恍 惚 螽 聲 皆 說 偈

宗 風 繞 靜 室 , 分 明 燈 影 自 昭 花

Pháp vũ sái không đình, hoảng hốt chung thinh giai thuyết kệ;

Tông phong nhiễu tĩnh thất, phân minh đăng ảnh tự chiêu hoa.

(Mưa pháp rưới sân trống, mang máng giạt sành đều nói kệ

Gió thiền quanh thất vắng, rõ ràng bóng nến tự in hoa.)

94. 寶 山 遍 種 菩 提 壽 ;

覺 苑 常 開 智 慧 花

Bảo sơn biến chủng Bồ đề thọ;

Giác uyển thường khai trí huệ hoa

(Bảo sơn cây Bồ-đề trồng khắp;

Giác uyển hoa trí huệ trỗ đầy.)

95. 兩手把山河大地揑他搓圓灑向空中,毫 無色 相 ;

一口 將 先 天 祖氣 吐 來 嚼 去 呑 在 肚 里, 放 大 光 明

Lưỡng thủ bả sơn hà đại địa, niết tha viên sái hướng không trung, hào vô sắc tướng

Nhất khẩu tương tiên thiên tổ khí, thổ lai tước khứ thôn tại đỗ lý, phóng đại quang minh.

(Hai tay nắm lấy núi sông đất đai, bóp cho nát vụn, rải vào không trung, không còn mảy may sắc tướng.

Một miệng ngậm lấy Tổ khí tiên thiên, nhai tới nhai lui, nuốt vào trong bụng, phóng ra ánh sáng vô cùng.)

Mẫu cổng tam quan đá
Mẫu cổng tam quan đá
Mẫu cổng tam quan đá
Mẫu cổng tam quan đá

Xem ngay Xem thêm 72 mẫu cổng tam quan chùa khác

Xem ngay Xem thêm Hình ảnh 70 mẫu cổng đình bằng đá đẹp nhất Việt Nam

Xem ngay Xem thêm 75 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ hay và ý nghĩa

Quý khách có nhu cầu chế tác, thiết kế thi công cổng đá và các công trình kiến trúc tâm linh, xin liên hệ:

Xưởng Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân-Ninh Bình

Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình

Hotline: 0904 805 727 ( Mr. Tuyển )

Website: https://damyngheninhvan.com.vn/

Email: damyngheninhvan.com.vn@gmail.com